Gebruiksovereenkomst

Deze website wordt beheerd door Martine De Vos, met praktijkadres Reepstraat 80, 9170 Sint-Gillis-Waas - België.

Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van de gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, dient u op eigen initiatief onmiddellijk de website te verlaten.

Martine De Vos mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, zonder voorafgaande verwittiging. Martine De Vos is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige wijziging of beëindiging van de website.

Indien u op uw eigen website een link wilt aanbrengen naar deze website dient u vooraf per aangetekende brief een toelating aan te vragen aan Martine De Vos. Nadat u de expliciete toelating in dit verband bekomen hebt kan u de link naar deze website plaatsen. Martine De Vos behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment u het recht te ontnemen om op uw website een link te maken naar deze website. Zij zal dit recht uitoefenen per aangetekende brief. U dient uw link te annuleren binnen de 4 werkdagen na de ontvangst van de aangetekende brief vanwege Martine De Vos. Voor iedere dag vertraging dat u de link verwijderd hebt, dient u een dwangsom van 1000 € per dag te betalen. Martine De Vos behoudt zich het recht voor u de toegang tot de website te ontzeggen en/of van bepaalde diensten die op de website worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Martine De Vos de toegang tot de website monitoren.

Martine De Vos stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, alsook op de privacy-wetgeving uitmaken. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten, alsook andere rechten van Martine De Vos of derden, verbindt u zich ertoe Martine De Vos of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Martine De Vos of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

U verbindt zich er onder meer toe om:

  • de informatie op deze website niet op een onrechtmatige noch op een onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Martine De Vos.

Martine De Vos tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is hiervoor gedeeltelijk afhankelijk van derden. Martine De Vos kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.

Martine De Vos kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website, of voor louter informatieve doeleinde. Dit betekent niet dat Martine De Vos verbonden is aan deze andere websites of aan de eigenaren ervan. Martine De Vos is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden, noch voor de juistheid van de informatie opgenomen op deze andere websites. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent-afdeling Dendermonde, België zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Indien u nog vragen hebt in verband met de website waarop u geen antwoord hebt gevonden hebt in deze Gebruiksovereenkomst of in de Privacyveklaring, maak deze dan over per aangetekende brief aan Martine De Vos, Reepstraat 80 9170 Sint-Gillis-Waas, België.

Vind een oplossing voor jouw klachten